czwartek, 21 lutego 2019
poniedziałek, 12 lutego 2018 13:10   
OGROMNE PIENIĄDZE NA ZIELONE PIONKI

Pionkowski samorząd pozyskał i otrzyma ogromną wielomilionową dotację na projekt ‘’Zielone Pionki  – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim.’’

To jedna z największych dotacji dla pionkowskiego samorządu. Ponad dziewięć milionów zostanie przeznaczonych na zagospodarowanie i odnowę terenów zielonych.

Jeszcze w ubiegłym roku pionkowski samorząd złożył wniosek w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POIS.2.5/3/2016, działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 dla 2 typu projektu– Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach.

Projekt ten "Zielone Pionki  – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim.’’ będzie polegał na  rozwoju terenów zieleni w mieście Pionki w różnych miejscach. I tak zrewitalizowane i odnowione zostaną obszary wzdłuż ulicy Jana Pawła II, tereny nad Stawem Górnym, Park Miejski Błonia – ul. 15-go Stycznia, Plac Konstytucji 3-go Maja oraz obszar przy ulicy Aleje Lipowe.

W sumie na to potężne zielone przedsięwzięcie pionkowski samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad dziewięciu milionów złotych - 9 265 932 zł przy całkowitej wartości projektu 10.901.097 zł. Ze środków własnych nasz samorząd wyasygnuje ponad półtora miliona złotych - 1 635 164 zł. Z kolei teren w różnych częściach miasta, który będzie objęty rewitalizacją zajmuje ponad siedem hektarów – 7, 7 ha. Zadanie ma być realizowane do 2020 roku.

Co zostanie wykonane w różnych częściach miasta  w ramach projektu „Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim”?

1. Teren Parku Linearnego – wzdłuż ulicy Jana Pawła II

Projekt przewiduje rewitalizację parku, aby stał się popularnym miejscem odpoczynku mieszkańców Pionek i turystów. Poprzez realizację niniejszego przedsięwzięcia będzie miejscem ćwiczeń.  Będą stworzone strefy dla młodzieży i ludzi starszych, w tym także nie będzie żadnych barier architektonicznych, a więc będzie możliwość korzystania z infrastruktury przez osoby niepełnosprawne. Ponadto będzie zrealizowane miejsce odpoczynku dla rodziców z dziećmi, ponieważ zbudowane zostaną urządzenia do zabaw.

Z uwagi na fakt, iż teren Parku znajduje się w pobliżu Ratusza Miejskiego będzie on terenem niewielkich imprez o charakterze miejskim. Zbudowana zostanie ścieżka rowerowa oraz chodniki z mineralną powierzchnią przepuszczającą wilgoć. Aby poprawić wygląd Parku nasadzone zostaną nowe krzewy, byliny oraz łąki kwietne. Stworzone zostaną trawniki deptane, które będą przeznaczone na miejsce wypoczynku oraz rekreacji. Dla podniesienia atrakcyjności parku stworzone zostaną ogrody tematyczne, budki dla ptaków oraz domki dla owadów. Ze względu na to, że w Pionkach produkowano płyty winylowe planuje się tworzenie ścieżki historii winylu. Będzie to pas nawierzchni z barwionego na czarno betonu, który będzie ryflowany jak rowki w płycie winylowej. W beton będą wtopione okrągłe tablice, na których zapisane będą nazwy zespołów, których płyty były tłoczone oraz historia winylu i jego produkcji w Pionkach. Ponadto wybudowana zostanie mała architektura taka jak place do gry w szachy, trapy drewniane z ławkami, altanki, terenowy warsztat rowerowy, parkingi rowerowe oraz toaleta.

2. Staw Górny

Projekt przewiduje kształtowanie tej przestrzeni jako miejsca o zróżnicowanych możliwościach rekreacji i wypoczynku. Proponuje się wprowadzenie nowych nasadzeń o charakterze naturalistycznym, wzbogacających i różnicujących obecnie występujące na terenie ubogie zbiorowiska roślinne. Będą to nasadzenia piętrowe z roślin o zróżnicowanej sile wzrostu, porze kwitnienia oraz okresie wegetacji. Bazą będą gatunki rodzime a struktura nasadzeń będzie charakteryzować się zróżnicowaniem gatunkowym w celu uzyskania większej bioróżnorodności co częściowo zmniejszy koszty pielęgnacyjne oraz przyczyni się do stworzenia nowych siedlisk dla owadów. Przewiduje się zastosowanie różnych gatunków roślin rodzimych, odpornych na czasowe przesuszanie i podtapianie. Takie rodzime gatunki nie wymagają również zwiększonego nawożenia oraz są bardziej odporne na zmiany klimatyczne, glebowe i wodne.

Całość założenia została podzielona na mniejsze strefy funkcjonalno-użytkowe poprzez wprowadzenie komunikacji w postaci łamanych ciągów pieszych z nawierzchnią mineralną uzupełnioną główną promenadą pieszo-jezdną, prowadzącą od wejścia w części centralnej w kierunku wschodnim do stawu, oraz placem wejściowym.

Dominantą przestrzeni będzie okazały pawilon chiński zlokalizowany na pomoście, na przedłużeniu głównej promenady. Obiekt ten będzie pełnił funkcje usługowe m.in. gastronomiczne.  Dopełnieniem programu rekreacyjnego i przyrodniczego będzie strefa sportowa, w skład której wchodzić będą wielofunkcyjne boiska do gry m.in. siatkówki plażowej, koszykówki, place zabaw z wydzielonymi strefami dla poszczególnych grup wiekowych z elementami zabawowymi nawiązującymi do wodnego charakteru miejsca oraz siłowania i miejsce ćwiczeń na świeżym, powietrzu, pozwalające mieszkańcom na wypoczynek czynny w nowo powstałym terenie zieleni. Plac zabaw naturalistyczny z elementami dydaktyki przyrodniczej. Nauka poprzez zabawę, poszanowanie przyrody i koegzystencja człowieka ze środowiskiem naturalnym.

3. Błonia – ulica 15-go Stycznia

Charakter parku obwodnicowego z dużą polana wielofunkcyjną. Od strony kolei istnieje zieleń izolacyjna. Od strony zachodniej odgrodzenie roślinnością od istniejących pawilonów, aczkolwiek z możliwością dojścia do usług rozmieszonych w pawilonach. W ramach projektu planowane jest stworzenie kawiarni w pawilonach z ogródkiem na tyłach od strony parku. Będzie to element integrujący te przestrzenie oraz wykorzystywany jako scena dla przestrzeni pikników rodzinnych. Na obrzeżach parku zostaną zagęszczone nasadzenia i ukształtowanie semi-dzikiej struktury wielopiętrowej i wielogatunkowej bazującej na gatunkach rodzimych dostosowanych do siedliska potencjalnego dla tego ternu (bioróżnorodność). Związane jest to także z tworzeniem nisz ekologicznych dla roślin i zwierząt. Planuje się wybudowanie placu zabaw z podziałem na strefy dla młodszych i starszych dzieci. Ponadto stworzone zostanie miejsce do ćwiczeń dla osób dorosłych z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Powstanie nowa duża altanka z niezbędną infrastrukturą (woda, prąd, itp.) oraz toaletą. Przygotowane zostanie miejsce na kino letnie z możliwością stworzenia kina samochodowego. Wybudowana zostanie również mała architektura w postaci ławek, koszy na śmieci, nowe chodniki z kamienną nawierzchnią. Zasadzone zostaną nowe krzewy i byliny oraz łąki kwiatowe.

4. Plac Konstytucji 3-go Maja

Projekt przewiduje kształtowanie przestrzeni jako kontynuacja tej funkcji. Ponieważ obecnie plac 100% to powierzchnie utwardzone w celu polepszenia warunków estetycznych oraz mikroklimatu wprowadza się zieleń w postaci niskich krzewów okrywowych, drzew oraz roślin kwitowych ozdobnych.

Wprowadzenie roślinności ograniczy spływ wody do kanalizacji, a tym samym przyczyni się do poprawy warunków wodnych ( zaleca się jednak nie stosowania środków chemicznych podczas zimy a jedynie piasek ) . Nasadzenia takie przyczynia się także do częściowego wyeliminowania uciążliwości związanych z hałasem od ulicy a także poprawia mikroklimat Zielone Pionki- miejsca poprzez zwiększenie ilości roślin oraz ich struktury pionowej co spowoduje większą produkcję tlenu i wchłanianie CO2 oraz absorbcje zanieczyszczeń.

Celem powyższych zabiegów kształtowania nowej przestrzeni terenów zieleni jest poprawienie mikroklimatu tej części miasta, wzbogacenie składu gatunkowego oraz zróżnicowanie siedliskowe – bioróżnorodność, stworzenie dogodnych warunków do bytowania roślin i małych zwierząt (ptaki, niewielkie ssaki, owady).

Liniowym nasadzeniem drzew oraz krzewów ozdobnych wzdłuż głównego ciągu towarzyszyć będą nowoczesne siedziska które bada tonąc w zieleni co sprawi ze miejsce stanie się „deep human and deep Green”.

5. Skwer – ulica Aleje Lipowe.

W tym miejscu powstanie typowy zieleniec. Stworzone zostaną bule, które będą obsadzone trawnikiem. Podobnie jak w innych miejscach powstaną tu place zabaw dedykowane dla dzieci młodszych oraz starszych. Powstanie miejsce ćwiczeń dla osób starszych. Ponadto stworzone zostanie miejsce na imprezy lokalne. Wybudowana zostanie mała architektura w postaci ławek, altanek oraz stelaży z drewna i metalu, na których nasadzona zostanie roślinność (np. bluszcz, winorośl, itp.). Ponadto zasadzone zostaną nowe krzewy i byliny oraz łąki kwietne.

(red) (r.f.)

 

 

 

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster