poniedziałek, 25 czerwca 2018
poniedziałek, 17 lipca 2017 13:51   
ROK PO KATASTROFIE

Dokładnie  siedemnastego czerwca mija rok od największej w ostatnich 10-leciach klęski jaka nawiedziła lasy Puszczy Kozienickiej , w tym w szczególności lasy Nadleśnictwa Kozienice.

 

Huragan który wystąpił w dn. 17 czerwca ubiegłego roku , dokonał rozległych zniszczeń w naszych drzewostanach. Tego dnia zostało powalonych, wyłamanych lub uszkodzonych w inny sposób ok.

60 000 m3 drzew. Wichura niszczyła drzewa wszystkich gatunków występujących w Puszczy, w szczególności w drzewostanach najstarszych wiekowo, lecz także duże straty wystąpiły w drzewostanach dojrzewających lub w młodnikach. Rozmiar szkód systematycznie zwiększał się , gdyż kolejne nawałnice jakie występowały w ubiegłym roku, powalały kolejne drzewa uprzednio uszkodzone w umiarkowany sposób. Znacznym uszkodzeniom uległy również drzewostany objęte ochroną w rezerwatach przyrody oraz strefach ochronnych bociana czarnego. Suma strat zarówno gospodarczych jak i ekologicznych była bardzo wysoka. Najbardziej ucierpiały tereny 2 Leśnictw położonych w zachodniej części Nadleśnictwa, tj: Adamowa i Karpówki , w których wystąpiło 60% ogólnej masy wywrotów .

W rocznicę katastrofy pragniemy poinformować o efektach działań prowadzonych przez Nadleśnictwo w celu usunięcia skutków katastrofy.

Pierwszym działaniem podjętym przez Nadleśnictwo było udrożnienie głównych dróg gospodarczych, w tym w szczególności dróg pełniących funkcję dojazdów p.poż., co umożliwiło by podejmowanie akcji ratowniczych w przypadku wystąpienia ewentualnych pożarów ( wystąpienie klęskowego huraganu poprzedzone było falą wysokich temperatur i susz, które doprowadziły do stanu wysokiego zagrożenia pożarowego), a także przystąpienie do dalszych działań.

W następnej kolejności Nadleśniczy powołał Zespół Kryzysowy , który po szczegółowej analizie sytuacji zawnioskował o następujące działania:

- ustalenie terminów wykonania szczegółowej inwentaryzacji szkód,

- wstrzymanie wykonywania wszelkich cięć planowych na terenie Nadleśnictwa,

- ustalenie priorytetów w zakresie usuwania drewna pohuraganowego : przyjęto założenie usuwania w pierwszej kolejności drewna gatunków iglastych ze względu na tendencje do szybkiego opanowywania ich przez szkodniki wtórne i patogeny grzybowe oraz związaną z tym deprecjację drewna,

- wprowadzenie zakazu wstępu do lasu w terenach gdzie występowały największe zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego,

- ustalono harmonogramy pozyskania wiatrołomów dla poszczególnych Leśnictw, w korelacji z możliwościami zbytu drewna w zakresie Umów Sprzedaży zawartych na 2017r., ustalono zakres wyrabianych sortymentów drzewnych,

- dokonanie czasowych zmian kadrowych celem wspomożenia Leśnictw najdotkliwiej dotkniętych skutkami katastrofy,

- uzgodnienia w zakresie pracy Zakładów Usług Leśnych – przesunięcia dotyczące najpilniejszych prac a także pracy maszyn wielooperacyjnych,

- wnioskowanie o wyłączenie z użytkowania mocno zniszczonych d-stanów w Kompleksie „Grądy”, które ze względu na swoje walory przyrodniczo-ekologiczne pozostaną jako drzewostan referencyjny.

Intensywne prace pozyskaniowe prowadzone wg powyższych założeń trwały do końca ubiegłego roku, a w przypadku Leśnictw Karpówka i Adamów również w I kw. roku bieżącego. W efekcie pozyskane zostało ponad 52 500 m3 drewna pohuraganowego, które zostało już w całości rozchodowane ( sprzedane i wywiezione z lasu) – ok. 7000 m3 drewna z wywrotów i złomów zostało pozostawione w lesie do całkowitego rozkładu, w ramach ochrony bioróżnorodności ( w tym we wspomnianym Kompleksie „Grądy” ponad 5 tys. m3 , a także wywyroty które wystąpiły na terenach rezerwatów przyrody ).

Tak rozległe szkody udało się usunąć bardzo sprawnie dzięki szerokiemu zastosowaniu do wymienionych prac maszyn wielooperacyjnych ( harwesterów i forwarderów). Należy bowiem nadmienić, że usuwanie złomów i wywrotów to najtrudniejsze i najbardziej niebezpieczne prace z zakresu pozyskiwania drewna – na szczęście udało się je wykonać unikając wypadków przy pracy.

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem do zrealizowania przez Nadleśnictwo było wykonanie odnowień w terenach gdzie szkody huraganowe miały charakter wielkogrupowy lub płatowy ( wystąpiła tam konieczność wykonania rębni sanitarnych, czyli całkowitego usunięcia zniszczonych d-stanów) .

Wiosną br. zostało odnowione 36 ha powierzchni poklęskowych – na jesień pozostało jeszcze do odnowienia prawie 7 ha takich powierzchni. Nie jest to całość prac odnowieniowych, gdyż dotyczyły one również tzw. luk drzewostanowych ( tzn. fragmentów d-stanu w których powierzchnia do odnowienia zawierała się pomiędzy 0,05 – 0,50 ha) - część z takich powierzchni została pozostawiona do odnowień naturalnych ( po uprzątnięciu drewna i rozdrobnieniu gałęzi zostało zainicjowane odnowienie naturalne poprzez wykonanie specjalnego przygotowania gleby). Najprawdopodobniej na takich pozycjach będziemy mogli jeszcze w br. przeprowadzić procedurę uznania odnowień – sprzyjało temu bardzo dobry urodzaj szyszek sosny oraz dobre warunki wilgotnościowe, sprzyjające wschodom i rozwojowi siewek.

Kolejnym etapem ,który potrwa przez kilka najbliższych lat, będą prace pielęgnacyjne służące m.in. ochronie sadzonek przed chwastami i popieraniu docelowych składników przyszłych młodników, ochronie przed szkodnikami owadzimi, patogenami grzybowymi oraz szkodami od zwierzyny łownej (poziom szkód w uprawach poklęskowych wskazuje na konieczność zabezpieczenia ich poprzez zagrodzenie części upraw przed zwierzyną).

Dla wykonania w/w czynności został opracowany w Nadleśnictwie specjalny Program Zagospodarowania powierzchni poklęskowych, który będzie realizowany przez najbliższe lata.

Pamiętajmy również, że w lipcu 2015 r. wystąpiły w Nadleśnictwie również rozległe szkody huraganowe – ich rozmiar wyniósł powyżej 10 tys. m3 drewna. Zatem w sumie w ciągu dwu ostatnich lat łączny rozmiar uszkodzonych drzewostanów wynosi ponad 70 tys. m3, co obligowało Nadleśnictwo do przygotowania tzw. Aneksu do obowiązującego Planu Urządzenia Lasu.

Nadmienić trzeba, że przez wiele lat różne klęski wywoływane przez czynniki abiotyczne omijały drzewostany Nadleśnictwa. W obecnej sytuacji, gdzie rok po roku doszło do poważnych katastrof, pracownicy Nadleśnictwa wnikliwie śledzą wszelkie prognozy pogody mając nadzieję , że podobne kataklizmy będą już omijać nasze tereny.

ARTUR MAZUR

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster